Следвай ни !

Пропусната процедура по ЗДДС. Възстановяване /прихващане на не поискан ДДС.

Възстановяване на ДДС при пропусната процедура.

Имаме пропусната процедура по възстановяване на ЗДДС, пропуснали сме да посочим ДДС за възстановяване в клетка 80 от справката декларация и да подадем справка за извършеното приспадане на ДДС (Приложение 6 към чл. 68, ал. 4). Как можем да си възстановим данъчния кредит за периода?

Възстановяването и прихващането на суми е уредено в Глава шестнадесета от ДОПК, раздел I Прихващане и възстановяване.
По реда на чл. 129 от ДОПК прихващането възстановяването може да се извърши по инициатива на органа по приходите или с писмено искане от лицето. Искането се разглежда, ако е подадено в срок до 5 години, считано от 1-ви януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване.
Искането се подава в съответната териториална структура на НАП по адрес на регистрация на юридическото лице. В искането се посочва видът и размерът на задължението, както и банкова сметка на получателя, по която да бъде преведена сумата за връщане. След постъпването на искането, по решение на органа по приходите се възлага извършването на проверка или ревизия.
В 30 – дневен срок се издава акт за прихващане или възстановяване, ако в същия срок не е възложена ревизия.

Актът за прихващане или възстановяване може да бъде обжалван по реда на за обжалване на ревизионните актове.