Следвай ни !

Кои са видовете счетоводни услуги?

Много фирми на пазара в момента предлагат счетоводни услуги на своите клиенти. Но какво всъщност включват тези счетоводни услуги? Какво предоставят счетоводните къщи срещу парите Ви? На фирмените си уеб-сайтове твърдят, че техните счетоводни услуги са всичко, от което Вашата фирма се нуждае. И това може би е така, защото счетоводните услуги са много общо понятие, което може да включва всякакви дейности  – от изготвяне на счетоводните Ви отчети до оформяне на документация при закупуване на друго юридическо лице. Най-общо счетоводните услуги могат да бъдат разделени в следните категории:

1.       Пълно счетоводно обслужване – това са основните счетоводни услуги, които една счетоводна къща извършва и включват:

 • Всякакъв вид първоначални регистрации при учредяване на юридическо лице (Агенция по вписванията, Инспекция по труда, Комисия за защита на личните данни и др.)
 • Ежемесечното отразяване на всичко стопански операции в съответствие със ЗСч (Закон за счетоводството);
 • Подаване на декларации съгласно законовите изисквания, посочени в  ЗДДС (Закон за данък върху добавената стойност), ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане), ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица);
 • Изготвяне на годишни финансови отчети (баланс, отчет за приходите и разходите,, отчет за собствения капитал, отчет за паричния поток, отчет за дълготрайните материални активи и др.)
 • Изготвяне на отчети, отразяващи обективно текущото финансово състояние на фирмата както за личните цели на клиента, така с цел представянето им пред различни финансови и държавни институции;
 • Представляването на клиента пред проверяващите държавни органи и защитаването на интересите му пред тях;

2.       ТРЗ (труд и работна заплата) услуги – това са всички дейности по изпълнение на законовите изисквания отнасящи се до персонала в една фирма. Този вид счетоводни услуги включват:

 • Изготвяне и регистрация на трудови договори и допълнителни споразумения в НАП при назначаване на персонал;
 • Прекратяване на трудовите правоотношения със служител според законовите изисквания;
 •  Изготвяне на ведомости за работни заплати;
 • Някои от фирмите предлагат услуга за превеждане на заплатите към служителите на клиента от лична банкова сметка с цел конфиденциалност;
 • Ежемесечна обработка на текущите документи – молба за отпуск, молба за напускане, изготвяне на работни графици, болнични листове;
 • Изготвяне на платежни нареждания или извършването на плащанията към бюджета;

3.       Административни услуги – това са дейности, които клиента делегира на счетоводната къща, за да улесни административните си задължения. Обикновено се използва от малки фирми, които не разполагат с административен отдел. Този вид счетоводни услуги включват:

 • Извършването на плащания през online банкиране както към държавни институции, така и към банки и доставчици;
 • Изготвяне на отчети и документи за специфичните нужди на клиента.
 • Съдействие при изпълнение на процедурите при получаване на банкови кредити;
 • Представляване на клиента пред различни държавни и финансови институции;
 • Изготвяне на документи при различни видове лицензиране;

4.       Консултации –  на равно с останалите счетоводни услуги, много от фирмите предлагат и консултации при различни обстоятелства. Най-общо те включват:

 • Консултации при започването на собствен бизнес;
 • Изготвяне на бизнес план;
 • Консултации свързани с данъчното облагане;
 • Консултации при закриване на юридически лица;
 • Софтуерни консултации и внедряване на софтуер;

 

Всички тези дейности, които клиента делегира на счетоводната си фирма днес се наричат счетоводни услуги. Вижте пълният набор от счетоводни услуги, които се предлагат от счетоводна къща