Следвай ни !

Отговори на чести въпроси

Зависи. Ако плащанията от вашите клиенти са само по банков път, касовия апарат не е необходим. Ако клиентите ви плащат в брой е необходим касов апарат. В случай, че продавате стоки с наложен платеж препоръчваме да се консултирате със счетоводител, тъй като според спецификите на плащането на наложения платеж може да е или да не е задължително закупуването на касов апарат. Ако обаче закупите касов апарат е необходимо в 7 дневен срок той да се регистрира в НАП, дори ако не сте пускали касови бележки от него. Всъщност, редно е преди да се регистрира в НАП да не се пускат касови бележки от апарата.
Ако дружеството получава плащания за извършените от него продажби само по банков път не е задължено да има касов апарат. Задължението възниква само при извършване на продажби на каса. След покупката на касовия апарат дружеството трябва да го регистрира в НАП в 7 дневен срок. Други задължителни документи изисквани от НАП във връзка с използването на касов апарат е сключен договор за техническа поддръжка, свидетелство, касова книга, кочан със сторно/касови бележки.

При започване на дейност на една фирма първо се открива осигуряването на управителя. Вариантите за вида на неговото осигуряване са различни – той може да се осигурява на Договор за управление и контрол или трудов договор, двата договора са почти идентични относно облагането им с данъци и осигуровки. Другият вариант е Управителят да започне осигуряване като само-осигуряващо се лице, това обаче може да се случи само ако той е същевременно и собственик или съсобственик на фирмата.

В зависимост от спецификата на дейността на фирмата както и може да е необходимо да се извършат и някои други действия и регистрации, като подаване на декларация до Комисията за защита на личните данни, както и Декларация по чл. 15 от ЗБУТ, за откриване на търговска дейност в общината по адрес на търговския обект и други.

Не е задължително. Управител на дружество може да бъде всяко лице, на което не е наложена забрана за това.

Осигуряването като управител може да се осъществи по два начина по договор за управление и контрол (или трудов договор), както и като самоосигуряващо се лице.

В първият случай осигуровките се начисляват върху месечното възнаграждение което не може да бъде по малко от минималният осигурителен праг съответстващ на основната икономическа дейност на фирмата, съгласно НКИД (Националната класификация на професиите и длъжностите)

Във вторият случай, при осигуряване на управителя като самоосигуряващо се лице осигуровките се начисляват върху месечна база определена от Закона за бюджета на държавното осигуряване за съответната година, за 2013 година той е в размер на 420 лева.

Задълженията за извършване на счетоводна отчетност и съставянето на годишен отчет са регламентирани в закона за счетоводството. Текущото счетоводно отчитане се извършва по реда определен в закона за счетоводството и утвърденият от предприятието в индивидуален сметкоплан. Всяко дружество или едноличен търговец имат нужда от качествено счетоводно обслужване, за да изпълни изискванията на нормативната уредба в България и за да може да получава навременно нужната за вземането на правилни управленски решения информация.

Декларация образец 1 се подава в срок до 25-то число на месец следващ месеца на начисляване на осигуровките.

Декларация образец 6 се подава в срок до 25-то число на месец следващ месеца на начисляване на осигуровките.

1-во число на месеца е краен срок за подаване на декларация образец 1 от работодатели, наели лица по трудов договор и договор за управление, за лицата по трудов договор и договор за управление, когато възнагражденията са начислени през предходния месец, но не са платени до края му.

При учредяване на фирма дружество с ограничена отговорност – ЕООД/ООД, се сключва договор възлагащ управлението на дружеството на управителя. След вписване на фирмата в Търговския регистър и начало на търговска дейност следва да стартира и осигуряването на управителя. Осигуровките за управител на фирма са два вида:

По договор за управление и контрол

Този договор урежда взаимоотношенията в самото дружество – определят се правата и задълженията на управителя и обратното. Този договор има характер на трудов договор. Оттук следва, че ако управителят извършва трудова дейност, то той трябва да се осигурява в съответствие с договора за управление и контрол. Лицата конституирани като управители по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО следва да се осигуряват и за заболяване, майчиснтво, инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука и др. на не по-малка сума от минималния осигурителен доход установен за съответната икономическа дейност на съответната търговска фирма и не повече от максималния установен месечен размер на осигурителния доход. Управителите са в първа квалификационна група, осигурителния доход за която, е винаги максималния за съответната дейност.


Като самоосигуряващо се лице

Обикновено практиката на собственици на малки и средни фирми, работещи като управители в дружествата си, е да не получават възнаграждение за дейността си, а да се самоосигуряват. По чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО като самоосигуряващо се лице управителите са задължително осигурени за инвалидност и по избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО). Осигурителни вноски не се внасят от самоосигуряващите се лица, когато са осигурени и за общо заболяване и майчинство за времето, през което са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, и за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, през което не са имали право на парично обезщетение. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е съобразно облагаемия им доход за изминалата календарна година, като самоосигуряващи се лица.


Управители на дружества с участие в други фирми обикновено предпочитат да се осигуряват като самостоятелни лица. При регистрирани няколко дружества управителят следва да внася осигуровки за всяко от тях, с което има сключен договр за управление, докато не достигне максималния осигурителен доход. В случй, че се самоосигурява обаче, е нужно да внася осигуровки само веднъж тъй като има само едно основание за внасяне – самоосигуряване.

Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година с декларация, подадена до 31-ви януари на съответната календарна година.

Осигурителните вноски се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Държавните и общински вземания са два вида – публични и частни. Те включват вземания от данъци, акцизи, осигурителни вноски и друти, които отиват в бюджета. Всички видове вноски, установени със закон, в това число незаконосъобразно извършени осигурителни разходи; вещи, отнети в полза на държавата; глоби; санкции; конфискации; отнеманена парични средства в полза на държавата, по влезли в сила наказателни постановления и други.

Публичните вземания се събират от НАП по реда на ДОПК. Това става въз основа на влязъл в сила акт за установяване на съответното публично вземане, издаден от компетентните органи. Изпълнителят е орган на принудително изпълнение, осъществяващ действията по изпълненията.

Погасяването е факт, когато е платено чрез прихващане, по давност, опрощаване, смърт на физическо лице, заличаване на юридическо лице. Вземанията се погасяват в определена последователност – главници, лихви, разноски.

Публичните вземания се погасяват с изтичане на петгодишна давност, считано от началото на календарната година. Публичните задължения, събирани от НАП, с изключение на Закона за местните данъци и такси , се плащат безкасово. То се извършва чрез терминално устройство, платежна карта, платежно нареждане. Това се определя със закон. Първо се изисква доброволно плащане на сумата, като в случаите, когато тя надвишава 5 000 лева се изисква съдействие от Министерство на вътрешните работи. Следва уведомяване по телефона, чрез бюлетин, чрез средствата за масово осведомяване.