Следвай ни !

Годишен финансов отчет

Всяка фирма трябва ежегодно да обявява своя годишен финансов отчет (ГФО) в Търговския регистър, дори и да  не е извършвала дейност през годината.

Законът за счетоводството и Законът за търговския регистър, задължават регистрираните фирми ежегодно да обявят в Търговския регистър Годишните финансови отчети на дружеството.

Ние предлагаме на своите клиенти услуга по  ИЗГОТВЯНЕ, ОБЯВЯВАНЕ и ПУБЛИКУВАНЕ  на годишните финансови отчети на фирмата, сдружението или фондацията Ви в Търговския регистър от адвокат.

Съставните части на финансовият отчет включват:

  • счетоводен баланс и отчети;
  • отчет за приходите и разходите;
  • отчет за собствения капитал;
  • отчет за паричния поток;
  • приложение или счетоводна политика.

Можем да Ви помогнем и да Ви бъдем полезни както при изготвянето на отчетите, така и при тяхното  публикуване в срок!

Санкциите за непубликуване на отчетите: който е задължен и не публикува финансов отчет в сроковете по чл. 38, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв. При повторно нарушение санкцията е в двоен размер.

Попълване на годишна данъчна декларация на физически лица.

Можете да направите тук  вашето запитване по всеки въпрос, свързан  годишния финансов отчет.