Следвай ни !

Счетоводно обслужване

БИЗНЕС АСПЕКТ е счетоводна фирма, която предлага гъвкав подход във връзка със счетоводното обслужване на Вашата фирма. Нашият основен фокус е повишаване на клиентската удовлетвореност и лоялност, като предлагаме пълен набор услуги  - от съдействие при регистрация на фирма, изготвяне на всички необходими документи, печати, визитки, рекламни материали, касови книги и касови апарати до пълно счетоводно обслужване, включително и адвокатска защита пред съответните институции за гарантиране на Вашите права и интереси.

Счетоводна къща  БИЗНЕС АСПЕКТ предоставя счетоводни услуги и съдействие във връзка с конкретните нужди на клиента.

Нашите усилия са насочени към пълно счетоводно обслужване на еднолични търговци, търговски дружества(ЕООД, ООД) и юридически лица по Закона за кооперациите или  по Закона за юридическите лица с нестопанска цел / фондации, сдружения/ и др. Ние Можем да Ви бъдем полезни в отношенията между работодател и работник (служител); при провеждането на преговори с Ваши контрагенти; изготвянето на договори, изготвяне на споразумения и други; участие във форуми, обявяване на ГФО, писмени и  устни  консултации, вписване на промени в търговския регистър.

Пълното счетоводно обслужване включва всички услуги, подробно описани в сайта на счетоводната къща. Нашата цел е да предоставим на нашите клиенти спокойствие и сигурност, при разрешаване на възникналите проблеми от специалист, който познава дейността на фирмата в детайли. Стремим се нашите клиенти да  получат специално внимание, бързо и ефективно счетоводно, а при необходимост и юридическо обслужване. Този подход ни помага да предоставим навременна и компетентна счетоводна  помощ на разумни и ниски  цени.

Счетоводна къща  БИЗНЕС АСПЕКТ осигурява на своите клиенти извършването на следните счетоводни услуги:

 • организиране и поддържане на счетоводството на фирмата;
 • следене на постъпили плащания по фактури, уведомяване на клиента за забавени плащания от контрагенти, съдействие при преговори;
 • разработка и поддържане на индивидуален сметкоплан на дружеството, съобразно спецификата на Вашата дейност;
 •  как да оптимизирате своите разходи?;
 • изготвяне на справки за нуждите на НАП, НОИ, НСИ и банки и други;
 • организиране и поддържане на счетоводната отчетност на дружеството, съобразена с изискванията на законодателството;
 • счетоводство, ТРЗ и Личен състав;
 • изготвяне  и поддържане на досиета на служителите и работниците - трудови или граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди и други необходими документи;
 • контрол върху счетоводните записвания и равенството между синтетичните и аналитичните счетоводни регистри на дружеството;
 • изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES декларации;
 • изготвяне и обявяване на годишен финансов отчет (ГФО), в съответствие с Международните  стандарти за финасови отчети или Счетоводните стандарти за малки и средни предприятия в РБългария;
 • изготвяне на трудови и граждански договори;
 • следене на финансовия резултат за данъчния период (ДДС за внасяне или ДДС за възстановяване);
 • изчисляване на амортизационните отчисления;
 • изготвяне и поддържане на ведомости за заплати на служители и работници;
 • подаване на уведомления по реда на чл.62 от Кодекса на труда за назначаване или освобождаване на работници и служители;
 • изготвяне на годишен финансов отчет - Баланс, Отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за дълготрайните активи, отчет за капитала и тяхното подаване;
 • изготвяне  и подаване на Декларации обр. 1 и обр. 6  - начисляване на социални и здравни осигуровки;
 • изготвяне на платежни документи  -  тяхното подаване и заплащане;
 • изготвяне и  на платежни документи за дължими данъци и такси;
 • изготвяне на УП-2 и УП-3;
 • изготвяне и подаване   на данъчни декларации по реда на ЗКПО;
 • изготвяне и подаване на  справки и данъчни декларации по реда на ЗДДС;
 • изготвяне и подаване  на декларации по реда на ЗСВОТС;
 • изготвяне и подаване  справки за изплатени суми на физически лица;
 • изготвяне на междинни и годишни консолидирани финасови отчети на дружеството;
 • подаване на болничните листове в НОИ;
 • съдействие и участие при определяне на себестойност на производства на дружеството;
 • представителство пред органите на приходната администрация и други компетентни органи на НАП, при извършваните от тях проверки и ревизии;
 • представителство пред Инспекцията по труда във връзка с извършвана проверка;
 • извършване на годишни инвентаризации на активи и пасиви на дружеството;
 • своевременно осведомяване за настъпили промени в данъчно-осигурителното или трудово законодателства;

 Ние Ви гарантираме сигурност и коректно партньорство. Вашите интереси ще бъда защитени по най-добрия начин, съобразно действащото законодателство.

Без значение дали  Вие сте ЕТ, ЕООД, ООД или АД, Фондация или Сдружение, при нас ще получите консултации и счетоводни услуги, които напълно ще допринесат за развитието на Вашата фирма.

Нашите счетоводители изготвят  цялата  необходима документация,  свързана със счетоводното  отчитане  на Вашата фирма.

Свържете се нас по най-удобния за Вас начин.